online volba výboru SVJ

8. 12. 2020 / 

Legislativa

Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

Ve čtvrtek 3. prosince se z rozhodnutí vlády změnil stupeň rizika v protiepidemickém systému na mírnější třetí stupeň. Stále to však znamená, že platí omezení pro hromadné akce ve vnitřních prostorách, a to na maximálně 10 osob. Pro většinu společenství vlastníků je tedy i nadále nemožné svolat shromáždění a činit rozhodnutí ohledně fungování SVJ. Jaké má SVJ možnosti, pokud za účinnosti nouzových opatření končí funkční období členům výboru či předsedovi?

Hlasování per rollam

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dovoluje konat hlasování per rollam pouze v případě, že je tento způsob rozhodování zakotven ve stanovách společenství (§ 1210 odst. 2) nebo v případě, že bylo svoláno shromáždění, které nebylo usnášeníschopné (§ 1210 odst. 1). Zákon č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid, však po dobu trvání mimořádných opatření zakotvuje možnost konání hlasování mimo zasedání shromáždění o všech otázkách, a to bez nutnosti výslovného zmocnění stanovami. Při dodržení všech formálních náležitostí stanovených občanským zákoníkem pro hlasování per rollam je tedy možné zvolit výbor, jemuž končí funkční období v nouzovém stavu, takto na dálku, a to buď za využití klasických listinných hlasovacích lístků či speciálních on-line hlasovacích platforem.

Kooptace

Další možností, jak obsadit statutární orgán, je kooptace (§ 246 odst. 2 ve spojení s § 1221), tedy postup, kdy zbývající členové výboru vyberou náhradního člena, který zastává funkci až do nejbližšího zasedání shromáždění. Podmínkou je, že počet členů orgánu, který kooptuje další členy, neklesl pod polovinu. Tento postup se tedy uplatní jen v případě, že některý člen odstoupí či mu členství v orgánu zanikne jiným způsobem.

Prodloužení funkčního období členů výboru SVJ

Ustanovení § 20 zákona č. 191/2020 Sb., tzv. Lex Covid, obsahuje zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnické osoby, díky kterému se automaticky prodlužuje funkční období členů výboru, a to až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření. „Pokud tedy má funkční období výboru uplynout například k poslednímu listopadu roku 2020, prodlouží se toto funkční období až do doby, než uplynou tři měsíce od zrušení posledního mimořádného opatření vlády. Členové výboru, jimž má skončit či nedávno skončilo funkční období si tedy nemusí dělat starosti, jejich mandát se prodlužuje, a to zatím na neurčito, neboť zrušení vládních opatření je v nedohlednu,” konstatuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

AUTOR: Mgr. Jan Eisenreich

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *