Search

Co je naším cílem?

MČ Praha 1 a VPVC si kladou za cíl řešit problematiku krátkodobého ubytování v bytech a další témata související s vylidňováním centra Prahy. Nejen na Praze 1 jednáme s úředníky, politiky a dalšími odborníky a hledáme cesty zejména ke kvalitnímu systému kontroly a vymahatelnosti. Nejvíce nás zajímá, aby při vymáhání současných zákonů i připomínkování nových bylo zaručeno právo občanů v klidu bydlet ve svých bytech.

Pojmenovali jsme 5 okruhů návrhu řešení.

 • Dát pravomoci obcím
 • Nastavit pravidla a podmínky + mít přehled
 • Komunikace a odpovědnost 24/7
 • Skutečné sdílené ubytování
 • Povinnost, systém kontroly a vymahatelnosti

čísla dne…

Struktura nabídky Airbnb

zdroj: IPR Praha

Většina bytů je investiční

fakta 20-80
zdroj: IPR Praha

Vaše příběhy

Místa pro sousedská setkávání

 • Pro celou rodinu YMCA Rodinné centrum YMCA

  Rodinné centrum YMCA sídlí v Haštalské ulici a je přímým nástupcem prvního mateřského centra v ČR vůbec. Nabízí komplexní služby pro rodiny s malými dětmi a útulné místo k setkávání. K dispozici je široká škála aktivit, ať už se jedná o hernu, předškolní skupinu Sovička či letní dětské tábory. Dále se tu pořádají výtvarné, vzdělávací a pohybové kurzy, kterých se mohou účastnit i dospělí. Lidé v tíživých situacích pak mohou využít zdejší kvalitní odborné poradenství. Odkaz: https://www.rodinne-centrum-ymca.cz/

 • Spolky Karlův most Sdružení výtvarníků Karlova mostu

  Přemýšleli jste o tom, kdo pečuje o zachování tradiční atmosféry na Karlově mostě? Z pověření Prahy 1 to dělá právě Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Spolek dohlíží na to, aby se zde v rozumné míře prodával vhodný sortiment a nabízely vkusné a kvalitní služby, a jedna z nejznámějších českých památek si tak zachovala svůj genius loci. Část výdělku se navíc vrací zpět do rozvoje Karlova mostu, protože výtvarníci se skládají na obnovu výzdoby, ochranu a zabezpečení stavby. Odkaz: https://www.karluvmost.cz/

 • Spolky Kozí spolek Kozí spolek

  Svou skupinu příznivců si našlo i jedinečné náměstíčko známé jako Kozí plácek. Lidé ze sousedství zde založili Kozí spolek, pod jehož hlavičkou pořádají pestrá setkání doprovázená hudbou, výtvarným uměním i kulinářskými počiny. V přátelské, neformální atmosféře si zde mohou kolemjdoucí i staří známí užít tematické akce spolku, jako jsou Lovecká sezona, Jahodové reggae a Aprílové rendez-vous. Odkaz: https://www.kozispolek.cz/ Foto: Nora Barnhart

 • Spolky Spolek včelařů Hradčanské včely Hradčanské včely

  Že dobrý med musí být z venkova? Nemusí! Med „Hradčanských včel“ již třikrát za sebou zvítězil v soutěži o nejlepší med v ČR. Mimo samotný chov včel spolek usiluje o ochranu životního prostředí a zachování biodiverzity městského centra. Pořádá řadu komunitních akcí, např. orientační běh „Od úlů k úlům“ nebo oslavy Třešňového dne, projekce a společná posezení. Při těchto příležitostech se lidé mohou o péči o včely nejen dozvědět, ale také si ji sami vyzkoušet – při pěstování vztahu k přírodě je praktická zkušenost k nezaplacení. Odkaz: http://www.hradcanskevcely.cz/

 • Spolky Spolek přátel Petrské čtvrti

  V architektonicky bohaté části Nového Města působí Spolek přátel petrské čtvrti. Podílí se na řadě společenských akcí a pomáhá udržovat přehled o službách a podnicích v sousedství. Vhled do místního života poskytuje občasník Petrské listy, v němž se lze dočíst o místních osobnostech i zajímavých historických reáliích. Zimní svátky spolek oslavuje Adventním zpíváním na Petrském náměstí, v teplých měsících si pak návštěvníci mohou užít Hudební petrské léto v parku Lannova. Odkaz: https://www.petrskactvrt.cz/news.php

 • Spolky Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

  Členové tohoto sdružení pečují o občanský a kulturní život na Malé Straně a Hradčanech. Spolek pravidelně organizuje oblíbená společenská setkání, jako jsou Malostranské čarodějnice nebo Malostranské masopustní veselí. Kromě toho je spolehlivým zdrojem informací o dalších akcích a činnosti tradičních místních podniků. Jeho sídlo naleznete na Malostranském náměstí. Spolek také nedávno oslavil již 30. narozeniny! Odkaz: https://sopmsh.estranky.cz

 • Spolky Sbor dobrovolných hasičů Praha Sbor dobrovolných hasičů Praha 1

  I v rozvinutém centru metropole může dojít k nepředvídaným situacím, při nichž profesionálové potřebují pomocnou ruku. Pro tyto případy má Praha 1 vlastní Sbor dobrovolných hasičů, kteří vlastními silami vybudovali dodatečnou ochranu centra proti povodním či jiným pohromám. Pro setkání s hasiči naštěstí lidé nemusí čekat na ostrou akci – členové spolku je rádi přivítají na tradičním Hasičském bálu, Dni dobrovolných hasičů nebo Dnech mladých hasičů. Odkaz: http://hasicipraha1.cz/

 • Komunitní centra Komunitní centrum Kampa Komunitní centrum Kampa

  Rozvoji převážně Malé Strany se věnuje Komunitní centrum Kampa, které letos slaví 15 let od svého založení. Na své si v něm přijdou malí i velcí – pro děti jsou zde mj. kroužky, kurzy nebo mateřské centrum, kde mohou společně trávit čas i s rodiči. Starší návštěvníci zase ocení pravidelné filmové večery, workshopy, divadla a další kulturní akce. Mimo to se spolek aktivně zasazuje o ochranu životního prostředí v okolí. Odkaz: http://www.kckampa.eu/

 • Komunitní centra Pro celou rodinu Spolky Projekt Kampa Nula KampaNula

  Projekt KampaNula se věnuje rozvoji občanské společnosti a dobročinných aktivit na Praze 1. S podporou Malostranských novin a Staroměstských novin pomáhá zdravotně i jinak postiženým občanům, podporuje charitativní akce a chrání historické dědictví v centru Prahy. K hlavním akcím spolku patří benefiční Prostřené stoly na Malostranském náměstí, prodává také trička a drobné předměty, z nichž jde výtěžek na dobročinné účely. Odkaz: https://www.facebook.com/kampanula

 • Komunitní centra Spolky Klub Šatlava

  Již od roku 2016 se členové a přátelé nejen malostranských spolků scházejí v Klubu Šatlava. Za tu dobu se Šatlava stala místem, které spojuje aktivní lidi z místní komunity a umožňuje rozvoj občanské společnosti v duchu staropražské kultury. V klubu se běžně konají hudební vystoupení z široké palety žánrů, jež dokreslují charakteristickou atmosféru Malé Strany. Odkaz: https://www.facebook.com/satlava.praha1/

Rádi od vás uslyšíme podněty a názory

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám umožní lépe zmapovat situaci a problémy spojené s poskytováním ubytovacích služeb v bytech v naší městské části Praha 1.

Vyplnit anketu

Mapa problémových míst

FAQ – často kladené otázky

V případě, že nájemce bytu i přes předešlé výstrahy odmítá respektovat stanovená domovní pravidla (např. soustavně narušuje noční klid, znečišťuje společné prostory apod.), pak primárně doporučujeme obrátit se s písemnou výzvou na řešení situace přímo na osobu pronajímatele – vlastníka pronajímané bytové jednotky. Vlastník jednotky je za osoby, kterým jednotku pronajímá vždy odpovědný, neboť dle § 1176 zák. č. 89/2012 Sb. platí, že vlastník jednotky je povinen zajistit, aby se osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu (tedy včetně osob nájemců), řídily pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí.

Celá situace by tak měla být vždy aktivně řešena prostřednictvím vlastníka, který byl na nevhodné chování svého nájemce upozorněn. Vlastníci jednotek mohou následně vůči nájemcům uplatňovat různé sankční instrumenty (dle uzavřené nájemní smlouvy např. výpověď z nájmu) k vymožení jejich povinností (tedy včetně povinnosti řádně respektovat stanovená domovní pravidla). V případě, pokud by se však vlastník jednotky stavěl k řešení situace pasivně, pak je možné rovněž uvažovat i o případném uplatnění sankcí vůči jeho osobě. Takové sankce bývají často zapracovány přímo do stanov, popř. domovního řádu SVJ, ale vyplývají i ze zákona a v konečném důsledku mohou vést až k nucenému prodeji dané jednotky. Je však třeba přiznat, že jsme se zatím nesetkali s případem, kdy by byla vlastníkovi jednotka skutečně nuceně prodána.

Vzor bohužel neexistuje, ale výzva by měla být zejména přehledná. Níže uvádím body, které by měla obsahovat:

•   oslovení

•   popsání skutkového stavu (čeho se vlastník dopouští)

•   které ustanovení domovního řádu porušuje

•   jaká sankce mu za jednání dle domovního řádu hrozí

•   jaké kroky podniknete, pokud v jednání bude vlastník pokračovat

Výzvu zašlete vlastníku doporučeně s dodejkou, ať máte potvrzení, že mu byla doručena.  Zaslaná výzva lze následně použít jako důkaz v případném soudním řízení.

Pořizováním kamerového záznamu je v zásadě zasahováno do soukromí osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Oblast ochrany soukromí každého jednotlivce se neváže pouze na vnitřní prostory jeho bytu, ale i na prostory, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit. Sledování prostor, jako jsou (mimo jiné) výtahy, do soukromí většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy. Pro umístění kamery do kabiny výtahu tedy stačí, rozhodne-li o tom shromáždění svým usnesením. Nestanoví-li stanovy pro přijetí usnesení jinak, stačí pro přijetí takového usnesení prostá většina přítomných členů. Je třeba dát nicméně pozor na přesné umístění kamery v kabině, aby nebyl monitorován prostor, ve kterém by pořizování záznamu bylo podmíněno souhlasem dotčeného obyvatele domu (např. vchod do bytu), případně je nutné si vyžádat souhlas dotčené osoby. Rovněž bychom doporučili omezit dobu uchovávání záznamu (7, max. 14 dnů). Dále je nutné obyvatele domu o provozu kamerového systému ve výtahu informovat, a to zejména umístěním informačních tabulek u vstupů do kabiny výtahu.

Všechny faQ

Zapojte se a pomozte nám!

Zapojte se a pomozte nám!

Jste občan Prahy 1? Máte jakýkoliv podnět nebo víte o problematické lokalitě, kterou jsme ještě nezaznamenali?