8. 11. 2022 / 

Legislativa

Evropská komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobého ubytování

Dne 7. 11. 2022 Komise přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jeho vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu.

„Navrhovaný nový předpis by měl přinést jednoznačnou identifikaci provozovatelů krátkodobého ubytování formou povinného registračního čísla. Zároveň se očekává, že nastaví pravidla a také usnadní registraci prostor, kde je krátkodobé ubytování provozováno. A v neposlední řadě zavede transparentní pravidla pro sdílení dat platforem pro potřeby státní správy a samospráv,“ vyzdvihuje hlavní body nového návrhu předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života Bronislava Sitár Baboráková.

Dále Baboráková kladně hodnotí také skutečnost, že „transparentní sdílení pravdivých údajů přispěje jak k odhalování nezákonných nabídek krátkodobého ubytování, tak pomůže samosprávám udržet rozumnou míru krátkodobého ubytování v bytových domech zejména v nejexponovanějších lokalitách. Kde jsou data, jsou i analýzy a mohou se vyvozovat závěry a přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. I nadále ve Výboru řešíme i cestu, že pokud by se důsledně vymáhaly současné zákony, bylo krátkodobé ubytování v podstatě v ČR nezákonné. Jak ale uvádějí představitelé Evropské komise, tak se sdílenou ekonomikou, a tím pádem i s krátkodobým ubytováním, Evropská unie počítá.“

V tiskové zprávě vydané EK právě k příležitosti přijetí návrhu je citován komisař pro vnitřní trh Thierry Breton: „Krátkodobé ubytování je přínosem pro hostitele, turisty a ekosystém cestovního ruchu, jeho růst by však neměl probíhat na úkor místních komunit. Návrh zajistí, aby místní orgány měly k dispozici údaje, které potřebují k podpoře udržitelného odvětví krátkodobého ubytování, k potírání nezákonných nabídek ubytování a k rozvoji vyváženého ekosystému cestovního ruchu. Vycházíme z rámce nařízení o digitálních službách, který vyžaduje, aby platformy sdílely údaje a pomáhaly místním orgánům koncipovat a prosazovat vhodná pravidla upravující krátkodobé ubytování.“

Návrh Komise budou nyní projednávat a následně schvalovat Evropský parlament a Rada. Po jeho přijetí a vstupu v platnost budou mít členské státy dva roky na zavedení nezbytných mechanismů pro výměnu údajů. Dále v souhrnu uvádíme nové cíle a požadavky na sdílení údajů v oblasti krátkodobého ubytování, se kterými návrh nařízení počítá.

  1. Harmonizovat požadavky na registraci hostitelů a jejich nemovitostí pro krátkodobé ubytování stanovené vnitrostátními orgány: registrační systémy budou muset být plně online a uživatelsky vstřícné.  Měl by být vyžadován podobný soubor relevantních informací („kdo“, „co“ a „kde“) o hostitelích a jejich nemovitostech. Po vyplnění registrace by hostitelé měli obdržet jedinečné registrační číslo.
  2. Vyjasnit pravidla, jejichž cílem je zajistit zobrazování a kontrolu registračních čísel: online platformy budou muset hostitelům umožnit zobrazovat registrační čísla. Rovněž budou muset namátkově kontrolovat, zda hostitelé registrují a zobrazují správná čísla. Orgány veřejné správy budou moci registrační čísla pozastavit a požádat platformy, aby ze seznamu vyřadily hostitele, kteří nedodržují schválená pravidla.
  3. Zjednodušit sdílení údajů mezi online platformami a orgány veřejné správy: online platformy budou muset automatizovaným způsobem sdílet údaje o počtu ubytovaných hostů a počtu nocí, na které je daná nemovitost pronajata, s orgány veřejné správy. V ČR zřejmě bude tato agenda spadat pod MMR a samosprávy by měly mít do systému přístup. O přesném fungování se bude jednat. Pro malé a mikro platformy (velikost platforem je definována aktem o digitálních službách) jsou stanoveny jednodušší možnosti vykazování. Orgány veřejné správy budou moci tyto údaje získávat prostřednictvím vnitrostátních „jednotných digitálních kontaktních míst“. To podpoří dobře cílenou tvorbu politik.
  4. Umožnit opakované použití údajů v souhrnné podobě: údaje získané na základě tohoto návrhu budou v souhrnné podobě příspěvkem do statistik Eurostatu v oblasti cestovního ruchu a podkladem pro připravovaný evropský datový prostor pro cestovní ruch. Tyto informace podpoří rozvoj inovativních služeb v této oblasti.
  5. Vytvořit účinný prováděcí rámec: členské státy budou monitorovat provádění tohoto rámce transparentnosti a zavedou příslušné sankce za neplnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *